Zobrazit navigaci

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Marcela Švendová

Výchovný poradce, koordinátor ŠPP

Mgr. Naďa Klímková

Školní metodik prevence

PhDr. Markéta Sukupová

Školní psycholog


VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Marcela Švendová

Náplň činnosti výchovného poradce:

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Prevence školního neúspěchu
 • Řešení kázeňských problémů
 • Metodické vedení a koordinace asistentů pedagoga ve škole
 • Spolupráce se speciálními pedagogy ve škole
 • Kariérové poradenství – konzultace k volbě povolání, přijímací řízení na SŠ
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi, rodiči

 

Konzultační hodiny pro rodiče – kdykoli dle telefonické domluvy

Konzultační hodiny pro děti – kdykoli dle domluvy, děti se mohou svěřit se svými problémy také anonymně prostřednictvím schránky důvěry

Kontakty: 

telefon: 577 102 187

e-mail: svendova@skolamalenovice.cz

Průběžné informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány v Bakalářích. Rodiče jsou také seznámeni s důležitými informacemi a termíny při listopadových třídních schůzkách. Další informace na www.zkola.cz 


ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Naďa Klímková

Dle MŠMT (2010) je primární prevence v širším slova smyslu výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování. Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. Např. předcházení užití návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu.

O které rizikové chování se jedná?

 • záškoláctví
 • šikanu a extrémní projevy agrese
 • rasismus a xenofobii
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování
 • závislostní chování
 • okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbávaného dítěte
 • spektrum poruch příjmů potravy
 • vandalismus a krádeže

Můžete se na nás obrátit, pokud máte podezření na nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky nebo na jiné problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Všichni pedagogové naší školy se snaží vytvořit pro děti ve škole pozitivní atmosféru a bezpečné prostředí. Proto je pro nás důležitá spolupráce s vámi, rodiči. Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

Konzultační hodiny pro rodiče – kdykoli dle telefonické domluvy

Konzultační hodiny pro děti – kdykoli dle domluvy, děti se mohou svěřit se svými problémy také anonymně prostřednictvím schránky důvěry

Kontakty: 

telefon: 577 102 187

e-mail: klimkova@skolamalenovice.cz


Důležitá telefonní čísla:    

Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů

Linka SOS Zlín: 577 431 333


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Markéta Sukupová

Kompetence ŠP

 • Provádí diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti, vyhledává nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ve spolupráci s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence a pedagogy)
 • Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními nebo výukovými potížemi, podporu v obtížných životních situacích, vztahových problémů dítěte
 • Poskytuje individuální psychologickou konzultaci žákům, pedagogům, zákonným zástupcům
 • Zajišťuje intervenční činnost pro žáky, pedagogy
 • Provádí náslechy, analýzu náslechů, poskytuje podporu pedagogům a žákům
 • Zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství ve spolupráci s výchovnou poradkyní, nabízí profesní diagnostiku

Školní psycholog se řídí vždy etickým kodexem. Respektuje kulturní prostředí školy. Hájí tak blaho žáků, pedagogů, rodičů, zákonných zástupců i jiných zaměstnanců školy.

Školní psycholog poskytuje své služby žákům se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. V případě krizové intervence tento souhlas nemusí být získán předem.

Školní psycholog je povinen dodržovat zásady mlčenlivosti. Výjimku tvoří případy, kdy se psycholog domnívá, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí nebo sám žák ohrožuje jiné osoby, v tomto případě má školní psycholog oznamovací povinnost.

V jakých situacích se na školního psychologa mohou žáci obrátit:

 • Když si potřebuje o čemkoliv a kdykoliv popovídat
 • Když má potíže se spolužáky, pedagogy i rodiči a neví, jak je vyřešit
 • Když žákovi nejde učení tak, jak by chtěl
 • Když se cítí sám, nikdo mu nerozumí, má obavy, trému, strach
 • Když je ve stresu, bolí ho břicho, hlava, trápí ho potíže s usínáním, zlé sny
 • Když má pocit, že se k němu ve škole, ve třídě nebo i doma nechovají, tak jak by měli
 • Když neovládá hněv, nebaví ho to ve škole, nudí se
 • Když žáka trápí úplně něco jiného

V jakých situacích se na školního psychologa mohou zákonní zástupci obrátit:

 • Když budete mít pocit, že vašemu dítěti to ve škole nejde tak jak by mělo
 • Když se vám nebude dařit domluvit se s učitelem vašeho dítěte
 • Pokud se vám něco nedaří ve výchově dítěte
 • Pokud budete mít podezření, že se dítěti něco ve škole děje
 • Když je dítě neobvykle zamlklé, naopak více podrážděné, má z něčeho strach, nechce chodit do školy, přestane se kamarádit se spolužáky, kamarády
 • Když u vás doma probíhá nepříjemná situace jako je rozvod, stěhování, úmrtí v rodině
 • Když budete mít podezření, že vaše dítě užívá nebo experimentuje s návykovou látkou
 • Když budete potřebovat poradit, jak dítě motivovat, jak mu naslouchat, posilovat sebevědomí

Konzultační hodiny pro rodiče – pondělí–čtvrtek 8.00 – 14 hod (čas podle předchozí domluvy – telefon, e-mail)

Konzultační hodiny pro děti – pondělí–čtvrtek dle domluvy, děti se mohou svěřit se svými problémy také anonymně prostřednictvím schránky důvěry                                        

Kontakty: 

telefon: 577 102 187

e-mail: sukupova@skolamalenovice.cz

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“ se věnuje rodinám, ve kterých dítě, rodiče nebo pečující osobu trápí duševní obtíže, psychická nepohoda, např. vzdor, smutek, neklid, výkyvy nálad, potíže se soustředěním, poruchy přijmu potravy, odmítání kontaktů s vrstevníky, agresivní projevy doma nebo ve škole.

www.nastejnevlne.cz a webu Poradenského a krizového centra. p. o. - www.pkcentrum.cz

Odkazy:

https://www.detstvibeznasili.cz/

https://www.usmevmamy.cz/ 

https://www.dlouhacesta.cz/ 

https://cosiv.cz/ 

https://linkaztracenedite.cz/ 

https://www.bkb.cz/


SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Pavla Dleštíková, Mgr. Dagmar Mozgvová

Vedou předměty speciálně pedagogické péče u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Mgr. Dleštíková také logopedickou péči. Spolupracují s třídními učiteli a výchovnou poradkyní při vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Doplňující materiály